Zmluvné podmienky

 1. Všeobecné ustanovenia
 • Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) jazykovej školy – Mgr. Miroslava Šufáková – MiraNova, miesto podnikania: Oravský Podzámok 77,02741 Oravský Podzámok, IČO: 40976751, zapísaná v Živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Dolný Kubín, číslo živnostenského registra: 530-6872 (ďalej len „jazyková škola MiraNova“) upravujú podmienky jazykového vzdelávania prostredníctvom všetkých jazykových kurzov, ktoré sú v ponuke na webovej stránke jazykovej školy MiraNova – miranova.sk.
 • VOP upravujú zmluvný vzťah založený medzi jazykovou školou MiraNova a študentom jazykového kurzu (klientom) záväznou prihláškou klienta a sú pre oboch záväzné.
 • Zmluvný vzťah medzi jazykovou školou MiraNova a klientom vzniká podpisom prihlášky zo strany klienta a riadnym zaplatením celkovej ceny kurzu (v prípade platby na splátky zaplatením prvej splátky). Prihlásenie do kurzu je pre klienta záväzné.
 • Všetky typy jazykových kurzov poskytovaných jazykovou školou MiraNova ako aj aktuálny cenník za jednotlivé kurzy sú zverejnené na webovej stránke jazykovej školy MiraNova – www.miranova.eu.
 • Klient je oprávnený z kurzu sa písomne odhlásiť, a to najneskôr sedem (7) dní pred Termínom začatia kurzu uvedenom v prihláške. Odhlásenie z kurzu je účinné až po riadnom zaplatení tzv. storno poplatku zo strany klienta vo výške 20% celkovej ceny kurzu. Jazyková škola MiraNova je oprávnená storno poplatok jednostranne započítať na klientom uhradenú celkovú cenu kurzu, pričom vzniknutý rozdiel bude jazykovou školou MiraNova klientovi vrátený bezhotovostným prevodom alebo vkladom do štrnástich (14) dní na účet oznámený klientom jazykovej škole MiraNova.
 • Klient je oprávnený z kurzu sa písomne odhlásiť aj po začatí kurzu. Odhlásenie z kurzu je účinné až po riadnom zaplatení tzv. storno poplatku zo strany klienta vo výške 100% celkovej ceny kurzu.
 • Klient berie na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté klientovi jazykovou školou MiraNova sú predmetom práv duševného vlastníctva. Za týmto účelom sa klient výslovne zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by bez predchádzajúceho súhlasu jazykovej školy MiraNova zasiahol do týchto práv, a to najmä vyhotovením kópii materiálov.
 • Zodpovednosť jazykovej školy MiraNova a jej pracovníkov za škodu spôsobenú klientovi sa obmedzuje výlučne na prípady úmyselného zavinenia a hrubej nedbalosti. Jazyková škola MiraNova nenesie zodpovednosť za výpadok svojich výkonov z dôvodu okolností vylučujúcich zodpovednosť, resp. prípadov vyššej moci (napr. prírodná katastrofa, požiar, štrajk, pandémia a pod.), ako aj okolností ktoré sú mimo jej kontroly. Jazyková škola MiraNova nepreberá hmotnú zodpovednosť za osobné veci prinesené klientom na kurz.
 1. Cena kurzu
 • Celkovú cenu kurzu klient uhradí v hotovosti k rukám povereného zamestnanca jazykovej školy MiraNova v priestoroch jazykovej školy alebo bezhotovostným prevodom resp. vkladom na účet vedený v Tatra banka, akciová spoločnosť, číslo účtu: 2926850980/1100. Ako variabilný symbol uvedie klient číslo faktúry a svoje meno a priezvisko alebo svoje IČO a svoje obchodné meno.
 • Splatnosť celkovej ceny kurzu je najneskôr sedem (7) kalendárnych dní pred Termínom začatia kurzu uvedenom v prihláške. V prípade trojmesačného kurzu je možné zrealizovať platbu celkovej ceny kurzu v troch (3) platbách, pričom prvú platbu klient uhradí najneskôr sedem (7) kalendárnych dní pred Termínom začatia kurzu uvedenom v prihláške, druhú platbu najneskôr sedem (7) kalendárnych dní pred začiatkom druhej časti kurzu a tretiu platbu najneskôr sedem (7) kalendárnych dní pred začiatkom tretej časti kurzu.
 • V prípade, ak sa klient omešká so zaplatením kurzu, jazyková škola MiraNova je oprávnená požadovať od klienta zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Zmluvná pokuta je splatná do troch (3) dní odo dňa doručenia písomnej požiadavky na jej zaplatenie, ktorá je spoplatnená sumou 5,- euro vrátane DPH.
 • Klientom, ktorí pokračujú v štúdiu aj po skončení kurzu v nasledujúcom období, môže byť zo strany jazykovej školy MiraNova poskytnutá zľava pri navštevovaní ďalších kurzov, a to podľa aktuálnych podmienok jazykovej školy MiraNova v danom čase.
 1. Kurzy
 • Minimálny vek klienta pre účasť na kurze je 6 rokov, ak nie je výslovne uvedené inak.
 • V celkovej cene kurzu nie je zahrnutá cena za učebnice resp. iné študijné materiály a pomôcky.
 • Jedna vyučovacia hodina kurzu trvá štyridsaťpäť (60) minút, ak nie je výslovne uvedené inak..
 • Skupinový kurz sa otvára pri minimálnom počte štyroch (4) študentov.
 • Jazyková škola MiraNova si vyhradzuje právo zmeniť zaradenie klienta do kurzu určitého stupňa podľa posúdenia jazykových znalostí a schopností klienta.
 • Klient je povinný dostaviť sa na jednotlivé kurzové hodiny včas, počas kurzu sa riadiť pokynmi lektora jazykovej školy MiraNova a nerušiť alebo neobmedzovať ostatných účastníkov kurzu. Počas kurzu je zakázané používať mobilné telefóny. V prípade opakovaného porušovania týchto povinností klienta je jazyková škola MiraNova oprávnená porušujúceho klienta z kurzu vylúčiť a to bez akéhokoľvek nároku na finančnú kompenzáciu. Rovnako si jazyková škola MiraNova vyhradzuje právo klienta z kurzu vylúčiť bez akéhokoľvek nároku na finančnú kompenzáciu v prípade, ak klient svojim chovaním ohrozuje majetok jazykovej školy MiraNova alebo majetok a zdravie ostatných účastníkov kurzu alebo zamestnancov jazykovej školy MiraNova, iným závažným spôsobom narušuje priebeh kurzu alebo neuhradí cenu kurzu v stanovenej lehote splatnosti.
 • V prípade neúčasti klienta na kurze resp. niektorých kurzových hodinách, jazyková škola MiraNova neposkytuje klientovi žiadnu finančnú kompenzáciu.
 • Na žiadosť klienta a po dohode s jazykovou školou MiraNova je možné nahradiť maximálne tri (3) vyučovacie hodiny v priebehu trvania kurzu. Náhrada musí prebehnúť do termínu ukončenia kurzu. Pri nahrádzaní hodín sa vždy hľadá skupina, ktorá preberá rovnaké učivo ako klient, ktorý o náhradu žiada (ak taká skupina existuje). Jazyková škola MiraNova však nezaručuje, že umožní náhradu všetkým klientom, ktorí o náhradu požiadajú. Náhrada kurzovej hodiny nie je zo strany klienta nárokovateľná. V prípade individuálnych kurzov nahrádzané hodiny nesmú termínovo presiahnuť lehotu jedného (1) mesiaca odo dňa oficiálneho ukončenia kurzu. V prípade skupinových kurzov je neprípustné akékoľvek prekročenie termínu oficiálneho ukončenia kurzu.
 • Jazyková škola MiraNova si vyhradzuje právo zrušiť kurz z nižším počtom študentov ako štyri (4) a ponúknuť klientovi možnosti pokračovať v kurze so skupinou klientov na rovnakej úrovni.
 • Jazyková škola MiraNova si vyhradzuje právo na zmenu v kurzoch (zmena lektora, zmena učebných osnov, zmena miesta konania, zmena učebne, zmena učebného materiálu, zrušenie hodiny a pod.) a zároveň si vyhradzuje právo na zrušenie kurzu, prípadne jeho časti, pričom platí:
 1. ak dôjde ku zmene v kurze alebo k jeho zrušeniu, bude študent bezodkladne e-mailom resp. telefonicky cez SMS informovaný na kontaktné adresy uvedené v prihláške, pričom klient poskytnutím e-mailovej adresy a telefónneho čísla dáva povolenie na zasielanie informácií touto formou;
 1. v prípade zrušenia kurzu alebo jeho časti, vzniká študentovi nárok na vrátenie pomernej časti uhradenej ceny kurzu, a to bezhotovostným prevodom alebo vkladom do štrnástich (14) dní na účet oznámený klientom jazykovej škole MiraNova.
 1. Osobné údaje
 • Klient udeľuje súhlas jazykovej škole MiraNova na spracovanie osobných údajov klienta pre jeho interné potreby.
 • Jazyková škola MiraNova vyhlasuje, že všetky klientom poskytnuté osobné údaje budú zhromažďované a spracovávané výlučne na účely internej evidencie jazykovej školy MiraNova.
 • Jazyková škola MiraNova sa zaväzuje nakladať s osobnými údajmi klienta v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.
 1. ŠPECIFICKÉ USTANOVENIA.
 • Študent sa zaväzuje k tomu, že bez výslovného súhlasu Spoločnosti nebude kontaktovať lektora, zvlášť pokiaľ sa jedná o dodávanie akýchkoľvek služieb súvisiacich s predmetom podnikania Spoločnosti. Študent sa ďalej zaväzuje neprejednávať s lektorom záležitosti týkajúce sa obchodných podmienok poskytovania jazykových kurzov. 
  V prípade porušenia povinností uvedených v tomto článku je študent povinný uhradiť Spoločnosti zmluvnú pokutu vo výške 1000 eur za každé jednotlivé porušenie a to aj v prípade, že výučba nebude riadne dokončená. 
 1. Zmeny VOP

 Akékoľvek zmeny v týchto VOP budú realizované v písomnej forme so súhlasom oboch zúčastnených strán.